+ Dịch vụ đào tạo:


    VTTC chú trọng việc hợp tác với các đơn vị, các chuyên gia trong và ngoài nước, hàng năm VTTC thường xuyên tổ chức các lớp chuyên đề đào tạo nâng cao các nghiệp vụ chuyên ngành trực tiếp tại các doanh nghiệp, với đối tượng là cán bộ, công nhân viên trong và ngoài công ty.