select
089.6886.989
Tel:
Dịch vụ vé MB: 0243.795 5577
Tel:
089.6886.989
V/v HĐQT chấp thuận thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin với Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN, các Chi nhánh, Công ty con và người liên quan khác của Tập đoàn
Chi tiết
Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2021
Chi tiết
Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2020
Chi tiết
Nghị quyết cuộc họp ngày 06/7/2021
Chi tiết
Công bố Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2020
Chi tiết
VTTC công bố ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH kiểm toán BDO
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền
Chi tiết
VTTC công bố nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020
Chi tiết