select
089.6886.989
Tel:
Dịch vụ vé MB: 0243.795 5577
Tel:
089.6886.989

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Lượt xem: 1485
Ngày: 14/04/2018
1. Thông báo số: 27/TB-VTTC-HĐQT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. Mẫu giấy xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội 
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Dự kiến)
4. Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5. Báo cáo số: 15/BC-VTTC-HĐQT: Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (kèm theo 03 phụ lục)
6. Báo cáo số: 16/BC-VTTC-HĐQT: Hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018
7. Báo cáo số: 17/BC-VTTC-HĐQT: Công khai một số chỉ tiêu năm 2017
8. Tờ trình số: 18/TTr-VTTC-HĐQT: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017
9. Báo cáo số: 19/BC-VTTC-HĐQT: Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 (kèm theo 02 bản chi tiết)
10. Báo cáo số: 02/BC-VTTC-BKS: Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 của công ty
11. Báo cáo số: 03/BC-VTTC-BKS: Hoạt động của BKS và giám sát  hoạt động quản lý của HĐQT, Ban GĐ điều hành công ty
12. Tờ trình số: 04/TTr-VTTC-BKS: Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
13. Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Kèm theo dự thảo Quy chế)
14. Tờ trình số: 22/TTr-VTTC-HĐQT: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Kèm theo dự thảo Điều lệ)
15. Quyết định số: 20/QĐ-VTTC-HĐQT: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông