select
089.6886.989
Tel:
Dịch vụ vé MB: 0243.795 5577
Tel:
089.6886.989

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Lượt xem: 3029
Ngày: 10/04/2019
1. Thông báo mời họp.
2. Mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ.
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Dự kiến) 
4. Dự thảo quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
5. Báo cáo số 11/BC-VTTC-HĐQT: Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
6. Báo cáo số 12/BC-VTTC-HĐQT: Hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019
7. Báo cáo số 13/BC-VTTC-HĐQT: Công khai 1 số chỉ tiêu năm 2018
8. Tờ trình số 14/TTr-VTTC-HĐQT: Phân chia lợi nhuận năm 2018
9. Báo cáo số 15/BC-VTTC-HĐQT: Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao năm 2019
10. Báo cáo số 03/BC-VTTC-BKS: Hoạt động của BKS và kết quả giám sát hoạt động quản lý HĐQT, BGĐ điều hành Công ty
11. Báo cáo số 04/BC-VTTC-BKS: Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty
12. Tờ trình số 05/TTr-VTTC-BKS: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
13. Tờ trình số 16/TTr-VTTC-HĐQT: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 
14. Tờ trình số 17/TTr-VTTC-HĐQT: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty