select
089.6886.989
Tel:
Dịch vụ vé MB: 0243.795 5577
Tel:
089.6886.989

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI – VINACOMIN (VTTC) TỔ CHỨC PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Lượt xem: 688
Ngày: 27/04/2022

Chiều ngày 26/4/2022, tại Khách sạn Vân Long - 801 đường Trần Phú – Thành phố Cẩm Phả , tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (VTTC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.  

Phiên họp có sự tham dự của 08 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Lãnh đạo Công ty, cùng 34
cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.790.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,62% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.Dưới sự điều hành của ông Trần Thế Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội, các đại biểu dự họp đã thảo luận và thông qua 05 Báo cáo, 03 Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trình bày trong Chương trình nghị sự chính thức với số phiếu biểu quyết tán thành 100%.


Theo các Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát, năm 2021, VTTC đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chính. Trong đó:  Doanh thu: 1.056 tỷ đồng, đạt 93% KH; GTSX: 55,4 tỷ đồng, đạt 113% KH; Tiền lương bình quân: 8,37 trđ/ người/ tháng; Cổ tức chi trả cho cổ đông: 8% /Vốn Điều lệ.


Tại phiên họp này, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua Phương án kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) đảm bảo phù hợp với tình hình mới. Theo đó, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế 02 thành viên HĐQT vừa từ nhiệm. Ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Đoan Trang chính thức trở thành thành viên HĐQT Công ty, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV từ ngày 26/4/2022 đến khi HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) kết thúc hoạt động.Sau gần 4 giờ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin đã hoàn thành toàn bộ các nội dung trong chương trình theo đúng trình tự, thủ tục qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty. Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022 làm cơ sở để triển khai hoạt động SXKD và quản trị Công ty năm 2022.


Phát biểu bế mạc phiên họp, ông Trần Thế Thành – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT Công ty cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty và Ban tổ chức Đại hội đã  hợp tác, giúp đỡ để Phiên họp Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2022 của Công ty diễn ra thành công. Đồng thời, thay mặt HĐQT cam kết, năm 2022 HĐQT tiếp tục sát cánh với Ban giám đốc điều hành, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, quyết sách hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, mang lại hiệu quả tối ưu trong điều kiện thực tế của năm 2022; tạo nền tảng phát triển  bền vững cho doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và lợi ích của cổ đông.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP: