select
089.6886.989
Tel:
Dịch vụ vé MB: 0243.795 5577
Tel:
089.6886.989

VTTC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Lượt xem: 878
Ngày: 25/04/2024

Chiều ngày 24/4/2024 tại Khách sạn Vân Long, số 801 đường Trần Phú, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN (VTTC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.


Phiên họp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục với sự tham dự của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát , Ban Giám đốc Công ty và 23  đại biểu đại diện cho 1.756.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,27% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Dưới sự điều hành của ông Phạm Đăng Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội, các đại biểu dự họp đã thảo luận và thông qua 05 Báo cáo, 03 Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trình bày trong Chương trình nghị sự chính thức.


Ông Phạm Đăng Phú  – Chủ tịch HĐQT điều hành phiên họp

Theo các Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát, năm 2023, VTTC đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chính. Trong đó:  
 -      Doanh thu: 1.376.366 tỷ đồng, đạt 108,07% KH;
 -      GTSX: 62.495 tỷ đồng, đạt 121,66% KH;
 -      Tiền lương bình quân: 9,05 trđ/ người/ tháng, đạt 107,6%KH;
 -      Cổ tức chi trả cho cổ đông: 10% /Vốn Điều lệ, đạt 100% KH.


Ông Nguyễn Mạnh Toàn – UV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả SXKD của Công ty và hoạt động của HĐQT 2023 – Kế hoạch năm 2024

Ông Hoàng Văn Kiệm – Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày các Báo cáo của Ban Kiểm soát

Sau 3 giờ 30 phút làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin đã hoàn thành toàn bộ các nội dung trong chương trình theo đúng trình tự, thủ tục qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty. Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ làm cơ sở để triển khai hoạt động SXKD và quản trị Công ty năm 2024.


                ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết với 100% phiếu tán thành

Phát biểu bế mạc phiên họp, ông Phạm Đăng Phú – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT Công ty cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty và Ban tổ chức Đại hội đã  hợp tác, giúp đỡ để Phiên họp Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2024 của Công ty diễn ra thành công. Đồng thời, thay mặt HĐQT cam kết, năm 2024 HĐQT tiếp tục sát cánh với Ban giám đốc điều hành, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, quyết sách hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, duy trì  nền tảng phát triển  bền vững cho doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và lợi ích của cổ đông.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP: